Půjčovní řád

  • Nájemce si půjčuje veškeré vybavení na své vlastní nebezpečí. Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku klienta, nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného vybavení.
  • Vybavení může užívat pouze nájemce a osoby jím určené. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce a zavazuje se uhradit náklady na opravu vybavení.
  • Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné je chránit před poškozením (oheň, slunce). Rafty je nutné chránit před nadměrným přehřátím na slunci včasným upouštěním vzduchu. Je zakázáno sedět na vestách.
  • Nájemce je povinen vrátit ve sjednané lhůtě vybavení, tedy tytéž věci, které mu byly předány, nikoli věci jiné stejného druhu.
  • Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.
  • Nájemce přebírá veškerou zodpovědnost za zapůjčený vodácký materiál. V případě poškození zapůjčeného materiálu nebo nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů, bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit částku podle Ceníku ztraceného a poškozeného materiálu. Tuto částku je nájemce povinen uhradit nejpozději do 14 dnů po skončení výletu.
  • V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení.
  • Za pozdní vrácení vybavení se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku jednodenního výletu za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.